Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014

When Shakespeare Committed Word Crimes

*Εκπληκτική λίστα λέξεων και φράσεων που επινόησε ο Σαίξπηρ. 
Το κείμενο παρατίθεται στην αγγλική γλώσσα για τη διατήρηση του ύφους και της ατμόσφαιρας. Για τους μη γνώστες, ακόμη και η οπτική προσέγγιση είναι κέρδος. 
Και, ναι, η γνωστή σε όλους μας φράση ''it’s Greek to me'' είναι δική του!

Shakespeare coined new words when he needed — or merely wanted — them. Can you guess which words were invented by the Bard?

English heading into the sixteenth century was a makeshift, cobbled-together thing. No fewer than eight conquering peoples had added to our vocabulary and shaped our syntax. But the Brits were doing more than just borrowing, swiping and outright stealing words from other languages. Versifiers like Chaucer let newfangled words from the street amble onto the literary stage – newfangled and amble being two of them.

By the time Elizabethan dramatists sought expression for ever-more sophisticated sentiments, crowds cheered their linguistic daring.

A short list of verbs invented by the Bard:

arouse
besmirch
bet
drug
dwindle
hoodwink
hurry
puke
rant
swagger
Shakespeare also minted new metaphors, many now cliches, but fresh in his time:

it’s Greek to me
played fast and loose
slept not one wink
seen better days
knit your brows
have your teeth set on edge

But you didn’t have to be a Shakespeare to play word god. Everyday speakers in the Renaissance formed new words like crazy, often by adding prefixes and suffixes. Most of the words formed this way were nouns and adjectives:

Add –ness to bawdy and you get bawdiness!
Do the same to brisk and you get briskness!
Hitch –er to the end of a verb and you get everything from a feeler to amurmurmer.
New verbs could be had for the cheap price of a suffix, like:

–ize (agonize, apologize, civilize)
–en (blacken and whiten, loosen and tighten, madden and sadden)

Then there were prefixes like the wanton un-, which paired up with nouns, adjectives, participles, verbs, and adverbs, such as:

uncivility
unclimbable
unavailing
unclasp
uncircumspectly

Then, in the midst of this linguistic riot, King James I commissioned the Bible’s translation into English in 1604. England had just broken away from the Roman Catholic Church, so our bastard tongue became – boom! – a bastion of national identity.

Between Shakespeare and King James, English gained clout, but it lacked clarity.


“OUR LANGUAGE IS IN A MANNER BARBAROUS,” SAID THE POET AND CRITIC JOHN DYRDEN IN 1693.

“Our language is in a manner barbarous,” said the poet and critic John Dyrden in 1693. Other men of letters (and they were all men) fretted that English was unbridled, wild. Meanwhile, the printing press was spreading the Word—or rather the tens of thousands of them. English was changing so fast, some poets feared their works wouldn’t be understood by future generations.

“Our Language is extremely imperfect,” Jonathan Swift, writer and dean of St. Patrick’s Cathedral in Dublin, complained to the Earl of Oxford in 1712. “Its daily Improvements are by no means in proportion to its daily Corruptions; and the Pretenders to polish and refine it, have chiefly multiplied Abuses and Absurdities.” And that wasn’t all, Swift added: “In many Instances, it offends against every Part of Grammar.”

Certain clerks and clerics in the eighteenth century longed for a less rustic language and took it upon themselves to craft a “Queen’s English.” They invented rules for our unruly tongue. The problem was, they stole the rules from Latin.

Nevertheless, these rules have been sanctified in books and repeated by people who ignored the history of English. They have been passed down by generations of schoolmarms (and schoolmasters).

This is the muddle we find ourselves in today.

Yet we all yearn to write well. We dream of moving people with our words. It all starts with the verb, the word linguist Steven Pinker calls “the little despot” of every sentence.

This excerpt is adapted with permission from Vex, Hex, Smash, Smooch: Let Verbs Power Your Writing by Constance Hale (W.W. Norton & Company).

www.ideas.ted.com/Constance Hale

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...