Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

To Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου αναζητά προσωπικό

Την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως είκοσι (20) μηνών, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών για την υλοποίηση δράσεων κατά την περίοδο Μάιος – Δεκέμβριος 2014 & Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2015 στο πλαίσιο της Πράξης «Από την Πράξη στη Θεωρία των Παραστατικών Τεχνών», που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το ελληνικό δημόσιο, και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα ) προσόντα:
Α. Σύμβουλος Διοίκησης & Προγράμματος

Β. Υπεύθυνος Εγκαταστάσεων, Χώρων και Συντονισμού Δράσεων 
Γ. Υπεύθυνος Οργάνωσης & εκτέλεσης παραγωγής 
Δ. Οργάνωση & εκτέλεση παραγωγής 
Ε. Βοηθός οργάνωσης & επικοινωνίας παραγωγής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετικό φάκελο, στον οποίο θ’ αναγράφεται ο κωδικός της ειδικότητας και θα περιέχει την αίτηση συμμετοχής, μαζί με τα απαιτούμενα για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα, στα γραφεία του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 12.30 – 16.00. 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία (1 ) μόνο αίτηση για μια (1 ) μόνο συγκεκριμένη ειδικότητα. Η σώρευση αιτήσεων διαφορετικών ειδικοτήτων σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής της αίτησης, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου στην προαναφερόμενη διεύθυνση, λήγει την Παρασκευή 25 Απριλίου και ώρα 4 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες: Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, ύψος Χαμοστέρνας, Ταύρος, 2103303149 & itigr@otenet.gr, office@hellastheatre.gr, 
www.hellastheatre.gr, www.athensystem.gr


www.athinorama.gr

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...